POLITYKA PRYWATNOŚCI (w tym pliki cookies)

 

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem strony https://www.hugizrecords.com/

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. TOMASZ MOSKALSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: HUGIZ RECORDS Tomasz MOSKALSKI z siedzibą w Słubicach jest Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych poprzez stronę internetową dostępną pod domeną: https://www.hugizrecords.com/ (dalej: „Strona Internetowa”).

 

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail mail@hugizrecords.com lub pisemnie na adres: Piska 6, 69-100 Słubice.

 

 1. Dane osobowe, które gromadzę to (przy czym zakres zbieranych danych dostosowany jest do celu przetwarzania): imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), numer IP. W niektórych przypadkach mogę gromadzić także inne dane osobowe, gdy wymagać tego będzie zgodny z prawem cel przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Moja strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponoszę odpowiedzialności za obowiązujące na tych innych stronach internetowych zasady ochrony danych osobowych. Sugeruję, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO] Jako Administrator, przetwarzam Twoje dane osobowe pozyskane przez stronę internetową przede wszystkim w celu zrealizowania umowy jaką między sobą zawieramy. Przykładowo, gdy kupujesz ode mnie Produkt/Usługę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania transakcji i umożliwienia dostępu do Panelu klienta. Twoje dane będę też przetwarzać w celu dostarczenia Ci usług (np. przesłanie na maila kodów, logów itp.). Twoje dane osobowe posłużą także do wystawienia faktury lub rachunku. W przypadku przetwarzania Twoich danych w powyższym zakresie nie potrzebuję na to przetwarzanie Twojej osobnej zgody. Przetwarzam je na mocy ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt B RODO. Ważne! Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu zamówienia jest zawsze dobrowolne. Jeśli nie podasz jednak tych danych osobowych, które oznaczone są jako wymagane, nie będziesz mógł dokonać zakupu usługi lub towaru.

 

 1. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO] Twoje dane osobowe będę mógł również przetwarzać bez Twojej osobnej zgody, gdy będzie to uzasadnione moim prawnie uzasadnionym interesem. Odbywa się to wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Przykładowo, jeżeli dokonałeś zakupu przez stronę internetową towaru lub usługi, ale nie dokonałeś pełnej płatności (o ile system stwarza możliwość korzystania z towaru lub usługi przed dokonaniem pełnej płatności), to będę mógł przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia roszczeń. W zakresie realizowania moich uzasadnionych interesów, będę mógł także przetwarzać w niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe dla celów statystycznych i analizy biznesowej mojej działalności oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego mojej strony.

 

 1. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO] Mogę od Ciebie odbierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innych celach. Przykładowo możesz udzielić mi zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania Ci newslettera, czy też w celu marketingu produktów lub usług oferowanych przeze mnie albo współpracujących ze mną partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany przeze Ciebie e-mail lub numer telefonu (tzw. „zgoda marketingowa”). W takim przypadku przetwarzam Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać, a jej udzielenie jest zawsze dobrowolne i zawsze dotyczy konkretnego celu przetwarzania. Twoja zgoda marketingowa zostanie przeze mnie utrwalona, tak abym mógł wykazać, że została ona udzielona.

 

 1. [Wycofanie zgody marketingowej] W każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać. Po wycofaniu tej zgody zaprzestanę przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, dla którego wcześniej wyraziłeś zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody marketingowej odbywa się do czasu, aż wypiszesz się np. z listy mailingowej poprzez kliknięcie odpowiedniego linka znajdującego się w stopce każdego maila, który ode mnie otrzymujesz.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony moich roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub oferowanych produktów lub usług przechowuje do czasu przedawnienia tych roszczeń. Twoje dane osobowe przetwarzane w roku kalendarzowym dla potrzeb świadczenia przeze mnie usług planuje przechowywać nie dużej niż przez 6 lat od końca takiego roku kalendarzowego (5 lat na przedawnienie podatkowe plus 1 rok na zapas na wszelki wypadek taki jak niedoręczona korespondencja).
 2. Twoje dane osobowe dla celów marketingowych będą przechowywane zgodnie z pkt 8 niniejszej Polityki.

 

 

TWOJE PRAWA

 

 1. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia.

 

 1. [Prawo żądania dostępu do danych osobowych] W każdym czasie możesz ode mnie zażądać informacji o tym jakie Twoje dane osobowe są przeze mnie przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzam te dane osobowe. Możesz się również zwrócić o informację jakim podmiotom powierzyłem do przetwarzania Twoje dane osobowe. Możesz żądać udzielenia wszelkich informacji związanych z Twoim prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, jak i wszelkimi innymi prawami.

 

 1. W każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie kopii przetwarzanych przeze mnie Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócisz się o drugą ich kopię, mogę za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli Twoje żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do mnie przesłane drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię swoich danych osobowych również otrzymasz drogą elektroniczną.

 

 1. [Prawo żądania sprostowania danych osobowych] Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe w każdym czasie możesz zwrócić się z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych. W każdym czasie możesz też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

 

 1. [Prawo żądania usunięcia danych osobowych] W każdym czasie możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy: (a) dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (b) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, a po mojej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa, (c) gdy stwierdzisz, że przetwarzam Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone, (d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, (e) wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody. We wszystkich tych przypadkach, Twoje dane osobowe zostaną przeze mnie usunięte bez zbędnej zwłoki. Twoje żądanie nie zostanie jednakże spełnione w następujących przypadkach: (a) gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne abym mógł się wywiązać z ciążącego na mnie prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (b) gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. [Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych] Możesz żądać ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Twoich danych w systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Jeśli zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będę podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe, gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze Cię o tym poinformuję.

 

 1. [Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych] Gdy Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne lub analiza biznesowa), będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestanę ich przetwarzania, chyba że wykażę podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażę, że mój interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego uprawnienia. W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możesz żądać zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestanę ich przetwarzania w tym właśnie celu.

 

 1. [Prawo żądania przeniesienia danych osobowych] W przypadku, gdy będę Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziesz mógł żądać otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. Excel), tak abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł ode mnie także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż ja administratorowi danych osobowych.

 

 1. [Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego] Gdy uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

 

 1. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się ze mną mailowo pod adresem e-mail: rec@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Piska 6, 69-100 Słubice.

 


ODBIORCY DANYCH

 

 1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym ze mną. Powierzenie takiego przetwarzania następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych. Powierzenie przetwarzania danych oznacza, że podmioty trzecie uzyskają dostęp do Twoich danych, ale wyłącznie w celu ich przetwarzania w moim imieniu i w zakresie celów przeze mnie określonych. Podmioty te nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych dla realizacji własnych celów.

 

 1. Twoje dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów: (a) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, (b) podmiotom świadczącym usługi hostingowe na moją rzecz, (c) podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na moją rzecz, (d) podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi informatyczne. W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu towarów i usług oraz przesyłania Ci informacji handlowej, Twoje dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi marketingowe, reklamowe lub promocyjne. Twoje dane nie zostaną wykorzystane przez te podmioty do marketingu, sprzedaży lub promocji ich własnych towarów lub usług lub marketingu towarów i usług innych podmiotów niż ja (chyba że wyraziłeś zgodę na prowadzenie marketingu towarów i usług moich partnerów biznesowych).
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Twojej odrębnej zgody.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Na stronie internetowej wdrożyłem rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

 

PROFILOWANIE

 1. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności nie dokonuję profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, to znaczy nie przetwarzam Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych (np. do oceny Twoich preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.).

 

PLIKI COOKIES

 1. Podczas przeglądania przez Ciebie strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
 1. Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
 2. W plikach cookies przechowuję podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze strony internetowej, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronie oraz kampanii reklamowych.
 3. Jako użytkownik strony internetowej możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji stronie internetowej poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez moją stronę. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 4. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności strony internetowej, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegam sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony internetowej.
 2. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się na stronie internetowej https://www.hugizrecords.com/

 

 

Odbierz e-book i twórz muzykę, nawet w ekstremalnych przypadkach braku natchnienia!

Podaj dane, na które natychmiast otrzymasz swój bezpłatny e-book!